Het Wateringse Veld College wil leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal laten functioneren. Per leerjaar zijn bevorderingsnormen vastgelegd. Als een leerling niet kan worden bevorderd naar een volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling, dan neemt de docentenvergadering een besluit over de plaatsing van de leerling in het volgende schooljaar. Dit kan plaatsing in een volgend leerjaar van een lager niveau inhouden.

Zitten blijven
Zitten blijven in hetzelfde leerjaar binnen dezelfde opleiding kan alleen als er sprake is van aantoonbare en zwaarwegende (persoonlijke) omstandigheden die de leerprestaties negatief hebben beïnvloed.

Blijft een leerling twee keer in eenzelfde leerjaar zitten of in twee opeenvolgende leerjaren, dan moet de leerling de betreffende afdeling of school verlaten. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding een uitzondering maken. Tegen de beslissingen van de docentenvergadering over de bevordering kunnen ouders bezwaar aantekenen.

Wel/niet over naar een volgend schooljaar
Voor de bevordering naar een hoger leerjaar, met uitzondering van de bevordering naar een eindexamenjaar, geldt het volgende:

  1. Bij de overgangsbepalingen worden alle vakken betrokken waarin een leerling gedurende het schooljaar onderwijs in heeft gehad;
  2. Bevordering vindt in principe plaats binnen dezelfde afdeling (mavo, havo of vwo);
  3. Een leerling kan in twee opeenvolgende leerjaren slechts één keer doubleren;
  4. Voor alle leerjaren geldt dat het cijfer op het eindrapport een op 1 decimaal afgerond voortschrijdend gemiddelde is, dat wil zeggen: alle cijfers van het schooljaar tellen mee voor het eindrapport.

Overgangsnormen WVC 2022-2023