Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is verlof van maximaal tien dagen, en wordt uitsluitend door de rector toegekend. Bijzonder verlof kan alleen aangevraagd worden voor:

1. Gewichtige omstandigheden
Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:

 • bij ouders/verzorgers (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
 • bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
 • bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal één dag verlof;
 • verhuizing van gezin naar een andere gemeente: twee dagen.

2. Aard van beroep van (één van) de ouders/verzorgers
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts eenmaal per schooljaar buiten de officiële vakanties maximaal tien dagen verlof worden gegeven. Dit mag uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s) en/of verzorger(s) het niet mogelijk is om als gezin, ten minste twee weken aaneengesloten in één van de schoolvakanties gedurende het cursusjaar, met vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen.

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De rector kan aan je ouder(s)/verzorger(s) om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de rector de leerplichtambtenaar om advies.

N.B. Het is verstandig om geen vliegticket te boeken vóór verkregen toestemming voor het aangevraagde verlof.

De data van de schoolvakanties worden regionaal afgesproken. Dat betekent dat de informatie die verstrekt wordt op de site van het Ministerie niet altijd juist is en geverifieerd moet worden bij de school. Alleen de in onze schoolgids en op de website vermelde vakantiedata zijn de juiste.

3. Noodzakelijk bezoek buitenland

Wanneer er zich een (ernstige) situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u als ouder(s) en/of verzorger(s) verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode.

N.B. Wanneer een leerling zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, moet achteraf toestemming van de rector gevraagd worden en gezorgd worden voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).

Aanvragen van bijzonder verlof

 • Verlofaanvragen voor langer dan een dag, moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend bij de administratie, behalve een verlofaanvraag in het geval van ernstige ziekte en overlijden.
 • Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof kunt u hier downloaden of via de administratie verkrijgen. Een kopie van de rouwkaart, werkgeversverklaring, officiële verklaring, vliegticket of bewijs van verhuizing moet hieraan worden toegevoegd.
 • Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) worden niet in behandeling genomen.
 • De verlofaanvraag wordt altijd aan de rector voorgelegd en besproken. De rector moet akkoord gaan met het verzoek.
 • Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door de administratie.
 • Bij afwijzing ontvangt u daarvan bericht via de administratie.
 • Ongeoorloofde afwezigheid van een leerling moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
 • Aanvragen worden bewaard door de administratie.