Privacy - Wateringse Veld College

Privacy

Veilig leren voor iedereen

Welke privacyrechten hebben u en uw kind

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, draagt hiertoe bij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over eigen persoonsgegevens.

Onder andere bescherming van

Persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens en die van uw kind te beschermen. U heeft bijvoorbeeld het recht:

 • om het leerlingdossier van uw kind in te zien en een kopie te ontvangen. Uw kind mag dit vanaf 16 jaar zelf opvragen.
 • te vragen om de persoonsgegevens in dit dossier te laten verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
 • om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is.
 • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • op het verwijderen van uw gegevens, mits niet strijdig met de wettelijke bewaartermijnen.
 • om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens van u of uw kind in te trekken.
 • om uw gegevens niet te gebruiken.

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op één van uw andere privacyrechten, neem dan contact op met uw school.

Hoe zit het met het

Leerlingdossier

In het leerlingdossier mogen wij informatie verzamelen om de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van uw kind goed te kunnen volgen. Naast adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om:

 • gegevens over in- en uitschrijving;
 • het onderwijskundig rapport van de basisschool;
 • gegevens over de gezondheid van uw kind die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind;
 • gegevens over afwezigheid;
 • verslagen van gesprekken met u als ouder;
 • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt.

Zorgvuldig omgaan met gegevens

Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten. Bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind, zoals de resultaten van een eventueel psychologisch onderzoek. Dit mag alleen als het met het oog op de speciale begeleiding van uw kind of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met de gezondheidstoestand van uw kind noodzakelijk is. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens. Deze gegevensverwerking mag ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming geeft, of, indien uw kind 16 jaar of ouder is, uw kind daarvoor toestemming geeft.

Wie heeft

Recht op inzage

Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Heeft u als ouder niet (meer) het gezag, dan mag u het dossier niet inzien. Wel heeft u recht op belangrijke informatie, zoals de schoolprestaties, mits dit in het belang van uw kind is.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, heeft hij of zij zelf het recht om het leerlingdossier in te zien. Daarbij hebben wij als scholen de plicht om u te informeren over de onderwijsvorderingen tot uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?

 • Het leerlingdossier 2 jaar, nadat uw kind van school is gegaan.
 • Gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar.
 • Gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs 3 jaar.
 • Het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden.
 • Adresgegevens van (oud-)leerlingen alleen voor het organiseren van reünies, als daar toestemming voor is gegeven.
Toestemming specifiek & actueel

Gebruik beeldmateriaal

Ook foto’s en video’s kunnen persoonsgegevens bevatten. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom altijd toestemming nodig van u óf uw kind vanaf 16 jaar.

 1. Wij vragen vooraf om toestemming.
 2. Wij komen elk jaar terug op de afspraak.
 3. Wij vragen specifiek toestemming per middel (website, schoolgids, social media etc.) en per doel.
 4. Wij publiceren niet zonder toestemming.
 5. Wij informeren u over onze werkwijze in de schoolgids en op de website.

Het vragen om deze specifieke toestemming zullen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar in Magister of een andere applicatie registreren. Ook hier geldt dat u uw toestemming altijd weer kunt intrekken.

Bijvoorbeeld via social media

Wat als u of uw kind zelf schoolfoto's of eigen foto's/filmpjes deelt

In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor klasgenootjes. Zorg dat uw kind zich er bewust van is wat hij/zij deelt en om toestemming van anderen vraagt als uw kind beeldmateriaal van anderen wil delen. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor alles wat uw kind deelt op social media.

Meldpunt datalekken

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terechtkomt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u of uw kind een mogelijk lek opmerken, informeer dan altijd direct de docent, mentor of teamleider. Ook kunt u een melding doen bij het bestuur via [email protected]. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en het indien nodig melden bij het Meldpunt datalekken van Lucas Onderwijs en/of de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u onze klachtenroute volgen.

Bronvermelding: de informatie op deze pagina is afkomstig van Kennisnet en de Autoriteit Persoonsgegevens (www.hulpbijprivacy.nl)

Integriteit en Privacy

Voor meer informatie over onze integriteitscode en de privacycode, verwijzen wij naar de pagina van Lucas Onderwijs.