Melden van afwezigheid

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent, verlof wilt aanvragen, of je ziek moet laten melden. Daarover moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak. LET OP: zit je in de examenklas, dan gelden er aanpassingen van de regels. Die aanpassingen vind je in het examenreglement.

Te laat
Je mag tweemaal in een schooljaar te laat komen zonder dat dit een consequentie heeft. Ben je drie keer te laat gekomen, dan moet je je de volgende ochtend melden tussen 07:55 uur en 08:00 uur bij lokaal 1.30b op de begane grond (ongeacht het tijdstip van je eerste les). Bij vier keer, vijf keer enzovoorts te laat, geldt ook de vroeg-melden regel.

Ben je ziek?
Je ouder(s)/verzorger(s) melden voor aanvang van de lessen aan school dat je ziek bent. Dat kan via Magister(ouderlogin).

Ben je beter?
Download de betermeldkaart van de website. Op de dag dat je beter bent, lever je de kaart, ondertekend door je ouder(s) en/of verzorger(s), in bij het servicepunt of lokaal 1.30.

Word je op school niet lekker?
Je mag niet van school weggaan zonder je te melden in lokaal 1.30 of bij het servicepunt. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Je mag pas naar huis gaan als er vanuit school contact is geweest met je ouder(s) en/of verzorger(s).

Blessure en de gymles
Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, dan verwachten we je toch in de gymles. Waar mogelijk krijg je daar een andere taak. Ben je toch niet aanwezig in de gymles, dan voeren we dit in als ongeoorloofd absent (AO) in Magister. Als het gaat om langdurige of ernstige blessures, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. Er worden dan individueel afspraken gemaakt.

Medisch verzuim
Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of therapeut wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden – en zeker niet tijdens toetsen (toetsweek, toetsband) – ingepland. De afspraak wordt altijd van tevoren aan school gemeld. Laat de geplande afspraak door je ouders melden door het inleveren van een absentiekaart bij mw. De Niet in lokaal 1.30 of bij de medewerker van het servicepunt.

Alle leerlingen hebben het wegwijzer boekje ontvangen met daarin alle informatie over praktische zaken die met onze school te maken hebben. Bekijk het wegwijzer boekje nog een keer hier:
Online Wegwijzer